Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole
  –Przemysław, reprezentowane przez Właściciela p. Grażynę Czarnecką z siedzibą ul.
  Czarnkowska 32 64-610 Rogoźno, adres poczty e-mail: przemyslaw51a@wp.pl tel:+48
  672618242
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci
  i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO, zgodnie zart.
  108a ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.
  poz. 996) oraz art. 22 2 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejścia i wyjścia z budynku, obszar bezpośrednio
  przylegający do budynku, ciągi komunikacyjne, sale opiekuńczo – wychowawcze.
 4. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie
  realizowanych przez nie zadań ustawowych. Dane mogą zostać udostępnione na
  podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane nie dłużej niż 30 dni. W przypadku, gdy nagrania
  stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator
  powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, Administrator jest
  zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego
  zakończenia postępowania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia
  przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
error: Content is protected !!