Niepubliczne przedszkole Przemysław

64-610 Rogoźno    ul. Kościuszki  51a     tel. 67 26 10 242   NIP 766-102-38-98   REGON 302256450

Firma „Przemysław” Grażyna Czarnecka, 64-610 Rogoźno, ul. Czarnkowska 32 tel. 67 26 18 366

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„PRZEMYSŁAW” w Rogoźnie

Przedszkole działa na podstawie:
 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 256 z 2004 r. poz. 2572) z późniejszymi zmianami;
 Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami
 rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o systemie oświaty dotyczących placówek niepublicznych;
 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 97 z 2006 r. poz. 674)
z późniejszymi zmianami – w części dotyczącej placówek niepublicznych
 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21 z 1998 r. poz. 94)
z późniejszymi zmianami.
 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2014)
z późniejszymi zmianami – w części dotyczącej rozliczania środków z dotacji z budżetu Gminy Rogoźno
 niniejszego Statutu

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1
1. Przedszkole nosi nazwę : Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”
2. Siedziba Przedszkola mieści się w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 51a
3. Dla celów statystycznych i identyfikacyjnych Przedszkole posiada:
a) Numer NIP 766-102-38-98
b) Numer REGON 302256450
4. Przedszkole jest jednostką niepubliczną
2
Podmiotem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” jest firma: Firma „Przemysław” Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Grażyna Czarnecka, a osobą prowadzącą Przedszkole jest właściciel firmy Grażyna Czarnecka, zamieszkała w Rogoźnie ul. Kościuszki 53/30.

3
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty
w Poznaniu

Rozdział 2. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
4
1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zgodzie z Konwencją o Prawach Dziecka. Celem przedszkola jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie postaw i umiejętności potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe;
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
g) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
i) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
j) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
k) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
5
W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć naukę religii w oparciu o odrębne
przepisy.

6 Dla realizacji celów statutowych Przedszkole jest wyposażone w:
 pięć komfortowych sal dydaktycznych;
 trzy łazienki;
 dużą szatnię;
 stołówkę z kuchnią;
 duża działkę, na której zaprojektowano plac zabaw i piaskownicę.

Rozdział 3. ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁAŃ
7.
1. Organami Przedszkola są:
1) Założyciel – Osoba Prowadząca;
2) Dyrektor Przedszkola;
3) Rada Pedagogiczna

7a.
Podstawowymi formami współdziałania organów przedszkola są:
1) Udział we wspólnych posiedzeniach.
2) Kolegialne opiniowanie i wnioskowanie
3) Wspólne działanie na rzecz dzieci i placówki.

7b.

W przypadku powstania sporów między organami przedszkola, jeżeli nie są możliwe do rozwiązania na terenie placówki, w zależności od treści sporu o rozwiązaniu decydować będzie Osoba Prowadząca.

ZADANIA OSOBY PROWADZĄCEJ
8
1. Osoba Prowadząca:
1) powołuje i odwołuje Dyrektora Przedszkola;
2) zatrudnia i zwalnia (w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola) nauczycieli
i pozostałych pracowników;
3) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
i pozostałych pracowników;
2. Szczegółowe zadania Osoby Prowadzącej:
1) zabezpieczanie i dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na bieżącą działalność Przedszkola;
2) koordynowanie i prowadzenie planu finansowo-księgowego oraz dokumentacji księgowej i kadrowej Przedszkola;
3) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektem przedszkolnym;
4) organizowanie przeglądu technicznego obiektu przedszkola;
5) dbanie o plac zabaw i teren zielony Przedszkola
6) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnych z przepisami BHP i ppoż.
7) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, ochrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
3. Osoba Prowadząca może scedować część lub całość swoich kompetencji na Dyrektora za jego pisemną zgodą.

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
9
1. Dyrektor podejmuje decyzje leżące w jego kompetencjach zgodnie z przepisami prawa.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora jego prawa i obowiązki przejmuje nauczyciel wyznaczony przez niego pisemnie. Na wniosek Dyrektora, Osoba Prowadząca może utworzyć stanowisko wicedyrektora.
3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje Przedszkole na zewnątrz w zakresie ustalonym z Osobą Prowadzącą.
4. Do obowiązków Dyrektora należy:
1. W zakresie spraw dydaktycznych:
a) opracowywanie:
– kalendarza roku szkolnego Przedszkola;
– planów nadzoru pedagogicznego;
– planów współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym;
– koncepcji pracy Przedszkola wypracowanej wspólnie z Radą Pedagogiczną.
b) sprawowania opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju;
b1) kierowanie pracą Rady Pedagogicznej
c) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji oraz wstrzymywanie uchwał niezgodnych z prawem;
d) przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o działalności Przedszkola,
e) pełnienie funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa
f) kontrola realizacji obowiązku szkolnego
g) wspieranie nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
h) pomoc nauczycielom w diagnozowaniu i przygotowaniu informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
i) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niezbędnym zakresie
2. W zakresie spraw organizacyjnych:
a) organizowanie współpracy z rodzicami;
b) opracowywanie arkusza organizacyjnego przedszkola;
c) ustalanie ramowego planu dnia tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
d) wnioskowanie do Osoby Prowadzącej o zatrudnienie lub zwolnienie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
e) wnioskowanie do Osoby Prowadzącej o przyznanie nagród oraz wymierzenie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
f) określanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności materialnej nauczycieli
i innych pracowników Przedszkola,
g) ustalanie planu urlopów pracowników.
3. W zakresie spraw finansowych: zarządzanie mieniem Przedszkola w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Osobę Prowadzącą.
4. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
a) skreślony
b) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Przedszkola za wyjątkiem dokumentacji finansowej i kadrowej oraz dokumentacji budynku Przedszkola ;
c) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków Przedszkola;
d) skreślony
e) organizowanie okresowych inwentaryzacji sprzętu przedszkolnego.
5. W zakresie spraw porządkowych, BHP i podobnych:
a) skreślony
b) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju
c) egzekwowanie przestrzegania przez wychowanków i pracowników ustalonego w Przedszkolu porządku oraz dbałości o czystość i estetykę;
d) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, ochrony cywilnej
i powszechnej samoobrony.

ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ
10
1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą nauczyciele
i Dyrektor jako jej przewodniczący.
2. Rada Pedagogiczna przyjmuje kompetencje i zasady działania, zgodne
z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
1) do 7) skreślone
3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie
z harmonogramem.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów.
5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
6. Dyrektor może wstrzymać wykonanie Uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym Osobę Prowadzącą i sprawujący nadzór pedagogiczny.

11 Zapisany jako 7a

12 Zapisany jako 7b

Rozdział 4. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
13.
1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, a także dzieci poniżej 2,5 na czas adaptacji.
2. Przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 – 17.00
2a. Czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi minimum 5 godzin
dziennie i zaplanowany jest na realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
2b. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się
w godzinach 8.00-13.00.
Zajęcia dodatkowe są realizowane poza 5 h podstawą programową.
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, a także w czasie wakacyjnym (lipiec-sierpień), od 15 sierpnia do końca miesiąca przedszkole jest zamknięte ze względu na prace remontowe i organizacje nowego roku. A także w dnu w wyznaczone dni przez właściciela.
4. Przedszkole gwarantuje posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.
14.
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne.
1a. Wysokość opłat ustala Osoba Prowadząca.
2. Zasady i terminy odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zawarte są w „Umowie o świadczeniu usług”, którą opracowuje Osoba Prowadząca.
3. „Umowę o świadczeniu usług” dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych podpisuje Osoba Prowadząca.
15
Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieci świadczone przez firmę cateringową. Wyboru firmy cateringowej dokonuje Osoba Prowadząca, która dba o to, by menu i posiłki były odpowiednie dla dzieci przedszkolnych. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Osoba Prowadząca.

16.
1. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach i przez firmę wybraną przez Osobę Prowadzącą.
2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) dokonując jednorazowej wpłaty przy przyjęciu dziecka do przedszkola i na początku każdego kolejnego roku szkolnego.

17.
1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Terminy i zasady przyjęcia dziecka do Przedszkola ustala Osoba Prowadząca.
3. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego po uprzedniej rozmowie z rodzicami (opiekunami prawnymi), a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem
i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka.

18.
1. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez Osobę Prowadzącą.
2. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:
1) Czas pracy poszczególnych oddziałów
2) Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

19
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
o Podstawę Programową oraz przyjęte przez Radę Pedagogiczną i dopuszczone
do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut
3. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
4. Liczba dzieci w Przedszkolu nie może przekroczyć 100 dzieci zgrupowanych
w czterech oddziałach.
5. 19 nie dotyczy grupy adaptacyjnej.
20.
1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy plan dnia pracy przedszkola, uwzględniający zasady higieny i wymagania zdrowotne uczestników zajęć.
2. Ramowy plan dnia ustalany jest przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Pedagogiczną.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
1) Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych ¼ czasu) dzieci spędzają
w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry
i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, itd.)
3) Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) Pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne
i inne)
21
Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

22
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczyciela.
2. Opiekę nad dziećmi wspomagają pracownicy przedszkola, a w szczególności pomoc nauczyciela.
3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza Osoba Prowadząca.
4. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
5. W miarę możliwości w przedszkolu, za zgodą Osoby Prowadzącej, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

23
1. Zasady organizowania wycieczek, wyjazdów oraz wyjść poza teren Przedszkola określa Regulamin Spacerów i Wycieczek.
2. Z treścią opracowanego przez Dyrektora Regulaminu spacerów i wycieczek zapoznają się wszyscy nauczyciele, pomoc nauczyciela oraz – jeżeli został powołany – wicedyrektor Przedszkola.

24
1. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pisemnie upoważnione przez nich osoby gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu.
1a. Nauczyciel nie pozwoli odebrać dziecka z Przedszkola osobie nieupoważnionej oraz
osobie upoważnionej, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających. W takim przypadku nauczyciel kontaktuje się telefonicznie
z rodzicami (opiekunami prawnymi) i prosi o osobisty odbiór dziecka.
2. Dziecko, które nie zostało odebrane do godz. 17.00 pozostaje w przedszkolu, pod opieką nauczyciela, a za ten czas naliczana jest odpłatność wg wcześniej ustalonej stawki.

Rozdział 5. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
25
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zadań nauczycieli należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem,
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Opracowanie w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.
e) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
f) opieka nad wychowankami w poczuciu odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
g) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.
h) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
i) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
j) obserwacja, badanie i ewentualne eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci.
k) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
l) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
m) realizacja zaleceń dyrektora i Osoby Prowadzącej;
n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
o) czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

26
1. W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
2. Szczegółowe zadania nauczycieli i innej kadry pedagogicznej specjalistycznej określa Dyrektor przedszkola w będących integralną częścią umowy o pracę zakresach praw i obowiązków.

27
Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek i instytucji.

Rozdział 5a. DZIECI
28a
1. Do placówki uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat. W porozumieniu z Osobą Prowadzącą Dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu do Przedszkola dziecka w wieku 2,5 roku lub poniżej.
2. Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego
i dydaktycznego zgodnego z zasadami pracy umysłowej.
2) szacunku do wszystkich ich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania godności osobistej;
5) poszanowania własności;
6) opieki i ochrony;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) akceptacji każdego takim, jakim jest;
9) aktywnej, serdecznej atmosfery miłości i ciepła,
10) spokoju i samotności, gdy tego potrzebują,
11) snu lub wypoczynku jeśli są zmęczone,
12) indywidualnego procesu rozwoju zgodnego z tempem rozwoju indywidualnego,
13) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami,
3. Respektując prawa dzieci w placówce kształtować się będzie:
1) chęć do aktywności, twórczości, eksperymentowania,
2) umiejętność s

error: Content is protected !!